Profil UPMF

Nama Jabatan Unit Kerja
H. Abdul Wahab, S.Ag., M.Pd. Kabag Tata Usaha Tata Usaha
Lukman Latif, S.Kom., M.M Arsiparis Tata Usaha
Sopian, S.Ag., M.Pd.I Pranata Humas Tata Usaha
Maghfira, S.Sos., M.M Inventaris Tata Usaha
Astanti Tendik Akademik & Kemahasiswaan
Qamila Bendahara Tata Usaha
Arif, S.Kom.I Staf Administrasi Umum
Nur Iman, S.Pd. Staf Administrasi Umum
Muhammad Anshari, S.Pd., M.Pd. Staf Administrasi Umum
Irmayanti, S.H., M.H Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Milda, S.Sos Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Tri Handayani, S.KM Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Arnita, S.Pd. Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Magfira, S.E Staf Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Aan Setiawan Staf Administrasi Umum